Autor: Marcin


O Akcji

20 maja 2009

Ogólna

Możliwość komentowania O Akcji została wyłączona


Akcja Katolicka

jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła, należącym do fundamentalnej struktury Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej

jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia

terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

Dzieła, w które angażują się członkowie Akcji Katolickiej

to między innymi przygotowywanie programów radiowych dla rozgłośni katolickich, wydawanie gazetek parafialnych, kolportaż prasy katolickiej w parafiach, organizacja i prowadzenie bibliotek i wypożyczalni kaset wideo, współpraca z księżmi w organizowaniu rekolekcji i misji parafialnych, współpraca z innymi grupami parafialnymi w organizowaniu nabożeństw, prowadzenie modlitwy „Anioł Pański” w intencji Papieża, tworzenie oprawy liturgicznej podczas Mszy świętych, tworzenie grup charytatywnych „Caritas”, prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, także z Białorusi. Od kilku lat co roku Akcja organizuje Tygodnie Społeczne. W ramach Tygodni omawia się ważne i naglące problemy społeczne w świetle katolickiej nauki społecznej. Po raz pierwszy Tydzień Społeczny pod tą właśnie nazwą odbył się we Francji w 1904 r. Jeszcze wcześniejszy, gdyż zainicjowany po raz pierwszy w 1848 r. w Moguncji, był niemiecki Katholikentag, czyli spotkanie organizacji katolickich ze wszystkich landów.

W Polsce tradycja tych spotkań sięga 1922 r., gdy Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” wzorując się na francuskich Semains Sociales zorganizowało w Lublinie I Tydzień Społeczny. Od tego czasu co roku inicjatywa była kontynuowana – w sumie 18 razy do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Po przeszło półwiecznej przerwie z inicjatywy Prymasa kard. Józefa Glempa zorganizowano 4-5 czerwca 1994 r. I Tydzień Społeczny nt. „Wskazania nauki społecznej Kościoła w dobie przemian systemowych w Polsce”. W obradach uczestniczyli m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. A. Lopez Trujillo i wiceprzewodniczący tejże Rady bp Paul Josef Cordes. Mówiono też o potrzebie reaktywowania Akcji Katolickiej. W następnym roku w ramach Tygodnia skoncentrowano się na bezrobociu i ważnych problemach społecznych. III Tydzień zorganizowała już reaktywowana Akcja Katolicka. Omawiano zagadnienia związane z katolicyzmem społecznym w Polsce współczesnej. Od tego czasu co roku Akcja organizuje spotkania, w których uczestniczą wybitni naukowcy i specjaliści, a także członkowie Stowarzyszenia z całego kraju, dla których udział w wykładach jest ważnym elementem formacyjnym. Akcja Katolicka wydaje książki z serii „Biblioteka Akcji Katolickiej”. Dotychczas ukazało się w niej 7 tomów.

Akcja Katolicka liczy obecnie ok. 30 tys. członków zwyczajnych. Jest obecna we wszystkich diecezjach, także w Ordynariacie Polowym WP.

Działalność

20 maja 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Działalność została wyłączona


KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA

    * Codzienna lektura pisma Świętego.
    * Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK.
    * Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
    * Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich.
    * Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła.
    * Organizowanie stałych spotkań formacyjnych.
    * Organizowanie katechizacji dorosłych.
    * Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej.

TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE

    * Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież.
    * Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci.
    * Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły.
    * Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców.
    * Tworzenie internatów oraz szkół katolickich.
    * Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zaintereso­wań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek.
    * Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA

    * Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.
    * Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
    * Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych.
    * Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji.
    * Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
    * Założenie księgi darów duchowych.

TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

    * Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.
    * Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzy­szeniem Rodzin Katolickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
    * Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny.
    * Tworzenie domów samotnej matki.
    * Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE

    * Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii.
    * Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
    * Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys­tami i samorządowcami.
    * Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
    * Uruchomienie telefonu zaufania.
    * Prowadzenie pośrednictwa pracy.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    * Prowadzenie sklepów parafialnych.
    * Zakładanie spółek prawa handlowego.
    * Zakładanie fundacji.

PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY

    * Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.
    * Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video.
    * Organizowanie klubów parafialnych.
    * Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.
    * Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.
    * Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI

    * Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu.
    * Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych.
    * Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.
    * Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

 

PROGRAM AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ NA ROK 2009 „OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE”

 1. Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej przyjmuje za swój program duszpasterski, wyznaczony przez Komisję Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski na rok 2008/2009, sformułowany w temacie: „Otoczmy troską życie” i wszystkie spotkania formacyjne oraz podejmowane działania opierać będzie o wskazania Kościoła wynikające z tego programu.

 2. Ważnym elementem stałej formacji w Stowarzyszeniu będzie pogłębianie osobistego życia duchowego przez: codzienną modlitwę, systematyczną spowiedź, czynny udział w Eucharystii, lekturę Pisma Swiętego — szczególnie Listów św. Pawła z racji trwającego Roku Swiętego Pawła, lekturę dokumentów Kościoła oraz udział w rekolekcjach i pielgrzymkach.

 3. Podstawowym miejscem formacji członków i kandydatów Stowarzyszenia będzie parafia, gdzie na spotkaniach odbywać się będzie formacja w oparciu o ogólnopolskie materiały Akcji Katolickiej oraz materiały formacyjne asystenta kościelnego AKAW, zamieszczane w miesięczniku „Wierzyć Zyciem”. W wymiarze ogólnodiecezjalnym formacja będzie obejmowała:
  a) spotkania rejonowe w wyznaczonym przez Zarząd DIAK rejonie i terminie,
  b) dwudniowe rekolekcje zamknięte zorganizowane przez Zarząd DIAK,
  c) rekolekcje otwarte,
  d) pielgrzymkę na Jasną Górę zorganizowaną przez Zarząd KlAK.

 4. Szczególną troską AKAW będzie coraz lepsza współpraca z duchowieństwem, aby coraz bardziej uwidaczniał się charyzmat Akcji Katolickiej jako Stowarzyszenia, gdzie realizuje się bezpośrednia współpraca katolików świeckich z hierarchią kościelną. Wszelkie działania AKAW uzgadniać będzie z biskupem diecezjalnym, który kieruje całością życia diecezjalnego oraz z proboszczami parafii, którzy kierują całością życia parafialnego, uwzględniając przede wszystkim w swoich działaniach propozycje biskupa i proboszczów.

 5. Każdy POAK przeprowadzi przynajmniej jedną akcję promującą wartość życia. Propozycje akcji to:
  — różne formy promocji adopcji duchowej (aż do przygotowania nabożeństwa z przyjęciem deklaracji podjęcia adopcji duchowej przez przedstawicieli AK i wspólnoty parafialnej);
  — nabożeństwa i modlitwy w intencji ochrony życia np. związane z Dniem Świętości Zycia albo Dniem Dziecka;
  — różne formy wspierania duchowego i materialnego potrzebujących; zwrócenie szczególnej uwagi na godność życia ludzi starszych;
  — upowszechnianie dokumentów Kościoła nt. ochrony życia;
  — odczyty, seminaria, wystawy, projekcje filmów, gazetki związane z problematyką ochrony życia;
  — promocja informacji o Katolickich Ośrodkach Adopcyjnych;

 6. Akcja Katolicka zobowiązuje się do zajmowania stanowiska w sprawach zagrożenia wiary i moralności.

 7. Stowarzyszenie aktywnie popierać będzie media katolickie, szczególnie promować będzie miesięcznik „Wierzyć Zyciem”, który traktujemy nie tylko jako skierowany do członków Akcji Katolickiej, ale jako pismo przygotowywane przez Stowarzyszenie także dla innych. Ważnym działaniem będzie więc zaangażowanie POAK w dystrybucję „Wierzyć Zyciem” po niedzielnych Eucharystiach dla wszystkich parafian.

 8. W porozumieniu z Księdzem Proboszczem POAK-i włączą się w prace związane z powołaniem w parafiach KSM i będą utrzymywały współpracę z tym stowarzyszeniem.

 9. POAK podejmować będą na terenie swojej parafii działania informacyjne wobec wszystkich wiernych, ukazujące charyzmat Akcji Katolickiej, potrzebę jej istnienia w parafii i zachęcające do włączenia się w jej działalność. Działania te obejmować będą: prelekcje, wystawy, rozdawanie ulotek informacyjnych oraz osobiste rozmowy z ludźmi w swoim otoczeniu.

 10. DIAK AW zorganizuje dla kandydatów na członków Akcji Katolickiej szkolenie przygotowujące do działalności w Stowarzyszeniu. Kandydatów – uczestników szkolenia — wskażą Prezesi POAK.

 11. Zgodnie z Kalendarium na 2009 r. DIAK AW zorganizuje dwudniową pielgrzymkę do Strachociny — miejsca urodzenia św. Andrzeja Boboli i do Kalwarii Paciawskiej.

 12. Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie popierać będzie ideę i włączy się w organizację Dnia Papieskiego w wymiarze ogólnodiecezjalnym oraz na terenie parafii.

Parafia Św. Rodziny

20 maja 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Parafia Św. Rodziny została wyłączona


O Parafii